TECHNIQUE

Category: Gi, Upper Body

Sode-tsurikomi-goshi variations demonstrated by Richard Nash at Abergavenny Judo Club.