TECHNIQUE

Should a blue belt in Brazilian Jiu-Jitsu be teaching?