TECHNIQUE

John Danaher teaches a few different takedown setups to Gordon Ryan.