TECHNIQUE

Category: Standing, Technique

A Mongolian O-uchi-gari shown by a Mongolian Judoka.