TECHNIQUE

O Soto Gari, O Soto Ko Soto, Uchi Mata, Hane Goshi, Ura Nage, Yoko Tomoe Nage, Ko Uchi Gari